Regulamin

Szanowni Klienci, prosimy o dokładne zapoznanie z niniejszym Regulaminem: Sklep internetowy Gwardia - Sklep Online, działający pod adrese www.sklep.gwardia-tychy.pl, prowadzony jest przez Klub Sportowy "Gwardia", z siedzibą w Tychach przy ul. Strzeleckiej 5c zarejestrowany pod numerem NIP: 646-295-23-30, Regon: 366918600. Administratorem danych osobowych klientów Sklepu jest K.S. "Gwardia" zs. jak wyżej.

Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.sklep.gwardia-tychy.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Konsument - osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
Podmiot realizujący płatność - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
Kurier - zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego. Kupujący może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.
Magazyn - miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

I. Oferta

1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3.
Sklep działa na zasadzie przedsprzedaży, gdyż Klub prowadzi podręczny magazyn towarów (do 30 sztuk). Składając zamówienie w Sklepie Kupujący oczekuje na dostawę w okresie niezbędnym do skompletowania całości zamówienia. Może to potrwać od 1 do 60 dni kalendarzowych.

II. Przyjmowanie zamówień

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Sklep działa na zasadzie przedsprzedaży. Składając zamówienie w Sklepie Kupujący oczekuje na dostawę w okresie niezbędnym do skompletowania całości zamówienia.

2. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.gwardia-tychy.pl
3. Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
4. W zamówieniu Kupujący wskazuje zamawiane towary; sposób dostawy i sposób płatności; adres dostawy, dane na jakie ma zostać wystawiona faktura.
5.
Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (do momentu przekazania do wysłania).
6.
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego:
-
poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
- rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli lub wyższa
- włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript
- aktywne konto e-mail

III. Realizacja zamówienia

1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
2. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.
3. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.
4. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu.
5. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.
6. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
7. Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

IV. Dostępność towarów

1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
2. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

V. Formy płatności

1. Zapłaty za towary można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

VI. Dowód zakupu

1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sklepu Internetowego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sklep Internetowy rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem https://www.adobe.com.
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

VII. Ceny

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
3. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w cenniku Kosztów Dostawy wskazanym w Sklepie Internetowym w zakładce "Koszty wysyłki", które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.
4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

VIII. Koszt dostawy

1. Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego lub szybkich płatnościach (PayU, PayPal). Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać dowolny inny sposób dostawy oraz inną formę płatności.
2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
3. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

IX. Odbiór przesyłek

1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).
2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej.
3. Zamówienie może zostać odebrane osobiście przez Kupującego w Magazynie znajdującym się w Tychach przy ul. Wejchertów 20. Warunkiem dokonania odbioru osobistego jest wcześniejsze umówienie się z pracownikiem Sklepu Internetowego odnośnie terminu dokonania takiego odbioru.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu.
3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest pod linkiem [formularz odstąpienia od umowy] oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce "Reklamacje i zwroty". Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
7. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.
XI. Reklamacje towarów
Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.
Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.
Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, który nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego (art. 558 kc.).
Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.
Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

XII. Postanowienia końcowe

Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Gwardia Sklep Online będą rozstrzygane przez sąd powszechny z siedzibą właściwą dla Sklepu. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).